Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Miras Konuları

Auf einem orangefarbenen Papier liegt ein Füller.

Erbrecht und Nachlassangelegenheiten, © Colourbox

Makale

Genel Bilgi

Miras hukukuna ilişkin sorularınız için ikamet ettiğiniz ilden sorumlu Alman dış temsilciliğine başvurabilirsiniz. İkamet ettiğiniz ilde hangi dış temsilciliğin yetkili olduğunu ve nasıl randevu alabileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz:

Almanya'nın Dış Temsilciliğine Erişim

Randevu Alma

Veraset İlamı

Mirasçı olmanız durumunda, mirasa sahip olabilmeniz için veraset ilamınız olması gerekmektedir.

Veraset ilamınızın Almanya’dan mı veya Türkiye’den mi temin edilmesi gerektiği konusu Alman Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 28.05.1929 tarihli Konsolosluk Anlaşması’nda düzenlenmektedir. Bu anlaşma Almanya Federal Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında halen geçerlidir.

Bu anlaşmanın 20. Maddesinin ekinde „Veraset Anlaşması düzenlenmiştir “. Buna göre aşağıdaki hususlar geçerlidir:

Mirasçının Almanya’da oturması halinde doğrudan ölenin son oturduğu yer için yetkili bulunan Sulh/Veraset Mahkemesine başvurması gerekir. Bu veraset ilamının Türkiye’de kullanılabilmesi için Veraset Anlaşmasının 17. maddesine göre Almanya’nın Türkiye’deki bir Dış Temsilciliğinde tasdik edilmesi gerekmektedir. Bazı durumlarda tasdik yerine Apostil denen tasdik şerhi de kabul edilmektedir. Mirasçılar, alternatif olarak bir Türk veraset ilamını kabul edip etmeyeceklerinin açıklığa kavuşturulması açısından önceden ilgili Türk kuruluşlarıyla (Örn. Bankalar) görüşebilirler. Bu durumda mirasçıların Türkiye’de veraset ilamı çıkartılması talebinde bulunmaları gerekir. Bunun için mirasçılardan en az bir kişinin herhangi bir hukuk mahkemesine başvurması yeterlidir.

Mirasın Reddi

Alman hukukuna göre mirasçı vefat edenin sadece malvarlığını değil borçlarını da kabul etmiş oluyor. Vefat edenin borçlu olması halinde, mirasçı, mirası reddederek bu borçlardan kurtulabilir. Mirasın reddi ile, miras, sıradaki diğer mirasçılara geçer. Bu kişilerin de mirası kabul etmemeleri durumunda, onlar da kendi adına mirası reddetmeleri gerekecektir.

Yetki:

Tereke Mahkemesi olarak miras bırakan Alman vatandaşının öldüğü zaman ikamet ettiği yerin bağlı olduğu sulh mahkemeleri yetkilidir. Bu mahkemeler hem mirasın reddine ilişkin belgeyi kabul etme konusunda, hem de mirasın sözlü olarak reddedilmesi ve bunun tutanaklara geçirilmesi imkanından faydalanmak isteyenler konusunda yetkilidir.

Miras bırakan Alman vatandaşının Almanya`da ikametinin bulunmaması durumunda Grünewaldstr. 66-67, 10823 Berlin adresindeki Schöneberg Sulh Mahkemesi yetkilidir.

Miras bırakanın ölümünde yabancı uyruklu olması ve Almanya`da ikametinin olmaması durumunda terekenin bulunduğu yerdeki sulh mahkemeleri (terekenin tamamı için) yetkilidir.

Mirasın Reddine İlişkin Süre:

Mirasın reddinin geçerli olabilmesi için, mirasın reddedildiğine ilişkin beyanın altı haftalık bir süre dahilinde tereke mahkemesine intikal etmiş olması gerekmektedir.

Miras bırakanın sadece yurt dışında ikametinin olması durumunda veya mirasçının bu sürenin başlangıcında yurt dışında bulunuyor olması durumunda bu süre altı aydır.

Bu süre, mirasçının mirastan ve mirasçı olma sebebinden haberdar olması tarihi itibariyle başlar. Bir Vasiyetname veya miras sözleşmesine göre mirasçılığın söz konusu olması halinde bu belgenin mahkeme tarafından açılmadan önce süre başlamaz. (Önemli: Mirasçının yurt dışında ikamet ediyor, fakat ölüm anında Almanya`da bulunması halinde de mirası reddetmek için altı aylık süreden faydalanabilir.)

Diğer bir kişinin mirası reddetmesi sonucu mirasçı olan kişi için bu gerçeği öğrendiği tarih itibariyle süre işler.

Reddin Şekli:

Mirasın reddi, yetkili tereke mahkemesine (başka mahkemeler mirasın reddine ilişkin evrakların kabulü konusunda yetkili değildir) sözlü veya yazılı bir beyan ile bildirilebilir.

Yazılı beyan aşağıdaki hususları içermelidir:

  • Ölene ilişkin ayrıntılı bilgiler (tam adı, doğum tarihi ve yeri, ölüm tarihi ve yeri, son adresi, vatandaşlığı)
  • Mirası reddedene ilişkin ayrıntılı bilgiler (ölenle arasındaki akrabalık ilişkisi)
  • Mirası reddedenin bilgisine göre bir vasiyetnamenin veya bir miras sözleşmesinin var olup olmadığına dair bilgi
  • Mirası reddedenin mirasçı atandığı haberini tam olarak hangi tarihte aldığı
  • Mirasın neden reddedildiğine ilişkin sebepler (örneğin aşırı borçlanma)
  • Bütün miras atamalarıyla ilgili mirasın reddedildiğine dair açıklama (bununla örneğin yasal sıralamaya göre mirasın reddedilmesi, ancak reddedenin daha sonra bir tarihte bulunan bir vasiyetname ile mirasçı atanmasının önüne geçilmek istenmektedir)
  • Mirası reddedenin kendisinden sonra kimin mirasçı olacağını bilip bilmediğine ilişkin bilgi

Yasal Temsilci Aracılığı ile Mirasın Reddi:

Reşit olmayan çocukların mirası reddetmeleri durumunda, bunu çocuk adına yasal temsilcisi yapabilir. Velayeti anne baba tarafından ortaklaşa yürütülen çocuğun mirasının reddi hem anne hem baba tarafından yapılması gerekmektedir.

Bunun için de yukarıda belirtilen şekil ve süre şartları geçerlidir. Gerekli belgeleri aşağıda bulabilirsiniz.

Yasal temsilci tarafından mirasın reddedilebilmesi için genellikle vesayet mahkemesinin onayı gerekmektedir. Bu onay da yine yukarıda belirtilen süreler dahilinde ilgili tereke mahkemesine ulaşmış olması gerekmektedir. Eğer, kendisinden önce mirasçı olan ve aynı zamanda yasal temsilcisi de olan anne veya babasının mirası reddetmesi neticesinde mirasçı atanan çocuklar için bu onay gerekmemektedir.

Aynı durum, mirasçı için vasi atanmış ise de geçerlidir.

Alman hukukuna göre mirasçı vefat edenin sadece malvarlığını değil borçlarını da kabul etmiş oluyor. Vefat edenin borçlu olması halinde, mirasçı, mirası reddederek bu borçlardan kurtulabilir. Mirasın reddi ile, miras, sıradaki diğer mirasçılara geçer. Bu kişilerin de mirası kabul etmemeleri durumunda, onlar da kendi adına mirası reddetmeleri gerekecektir.

Mirasın reddi için bağlayıcı olmayan bir örneği burada bulabilirsiniz: Örnek - Reddi Miras Beyannamesi

Vasiyetnamenin Düzenlenme

Alman vatandaşı olmanız ve Almanya’da düzenli ikamet etmeniz durumunda aşağıdaki vasiyetnameleri düzenlemeniz mümkün:

  • Özel olarak (kendiniz tarafından hazırlanan) vasiyetname
  • Resmi (noter tarafından hazırlanan) vasiyetname

Mirasçıların Araştırılması

Alman Dış Temsilcilikleri tarafından mirasçılara dair araştırmanın yapılması mümkün değildir.

T. C. Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiliğe, ölen Türk vatandaşlarının mirasçılarının, sadece Alman adli makamları tarafından bir adli yardım talebi çerçevesinde talep edilmesi halinde araştırılabileceğini bildirmiştir. Dışişleri Bakanlığı ayrıca „Almanya’da yürütülen bir dava çerçevesinde veya Alman adli makamlarınca uygulanacak bir işlem için gerekli olması“ halinde ancak Türk vatandaşlarının mirasçıları hakkında bilgilerin verilebileceğini bildirmiştir.

Mirasçılık araştırması yetki verilmiş bir Türk avukatın yardımıyla yapılabilir. Almanya’nın Yurtdışı Temsilciliklerine ait listeyi aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Miras Vergisi

Almanya’da mirasın vergiye tabii olduğunu dikkatinize sunarız. Alman Dış Temsilcilikleri, konuyla ilgili sorularınız için Almanya’da yetkili vergi dairesine başvuruda bulunmanızı rica eder.

Diğer içerikler

Das nachfolgende Muster können Sie für eine Erbausschlagung verwenden.

Muster zur Erbausschlagung

Sayfa başına dön