Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Çevre Politikaları alanında işbirliği

Makale

Çevre alanında Türk-Alman İşbirliği

Türkiye kurak iklim kuşağında yer almakta olup, iklim değişikliğinden daha fazla etkilenen ülkeler arasında sayılmaktadır. Türkiye ve Almanya arasında çevre alanında yürütülen işbirliği, iklimin korunmasına yönelik katkı olarak yenilenebilir enerjilerin kullanımının özendirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve çevre kirliliğinin azaltılması alanları üzerine yoğunlaşmıştır.

Türkiye ve Almanya arasında çevre politikası alanındaki işbirliğinin temelleri, Ekim 1992’de imzalanan hükümetlerarası anlaşma ile buna Ekim 2006’da eklenen bakanlıklar arası bir anlaşma ile atılmıştır. Bakanlıklar arası anlaşma kapsamında hem çevre alanında ikili işbirliğinin eşgüdümü hem de deneyim ve bilgi alışverişinin özendirilmesi için, dönüşümlü olarak Almanya ve Türkiye’de toplanan bir Türk-Alman Çevre Yürütme Kurulunun tesis edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu toplantılarda her iki tarafın yetkili bakanlıkları ile devlet ve özel kuruluşlarının temsilcileri istişareler için ve ikili projeleri saptamak ya da gözden geçirmek üzere biraraya gelmektedir.

İklim Koruma

Almanya iklim korumasında öncü bir ülke olarak küresel ortaklıklar kapsamında sorumluluklar üstlenmektedir.

Federal Hükümet, iklimin korunması için Avrupa Birliği ortalamasının da üzerinde bulunan hedefler belirlemiştir. Avrupa Birliği‘nin en kalabalık ve ekonomik açıdan en güçlü üyesi olarak Almanya Avrupa Birliğinin iklim koruma hedeflerine ulaşması için önemli rol üstlenmektedir.

Kalkınmakta olan ülkelerin iklim koruma ve uyum çabalarına teknik ve finansman destek amacıyla 2015 yılında federal bütçeden 2,7 milyar Avro ayrılmıştır. Bu desteğe ek olarak kamuya ait KfW Kalkınma Bankası ve Alman Yatırım ve Kalkınma Kurumu (DEG) 4,7 milyar Avro finansman sağlamışlardır. Böylece 2015 yılında ilkli finansmanı işin kamusal destek turarı 7,4 milyar Avro‘ya ulaşmıştır. Federal Hükümet iklim finansmanı için, bütçe’den kullanılacak finansmanı 2020 yılına kadar yılda 4 milyar Avro’ya yükseltmeyi ve (KfW ve DEG üzerinden) kamusal kredilerle ve özel sektör finansman kaynakları ile önemli katkılar sunmayı hedeflemektedir. Böylece Almanya gelişmiş ülkelerin 2020 yılı itibarı ile kalkınmakta olan ülkelere yıllık asgari 100 milyar Avro iklim finansmanı sağlama hedefine yönelik üzerine düşeni yerine getirmektedir.

Federal Hükümet bunlara ek olarak enerji alanında araştırmalar için 2015 yılında yaklaşık olarak 863 Milyon Avro yatırım yapmıştır. Bu rakam önceki yıl harcamalarına kıyasla 40 milyon Avro artış göstermekle birlikte son on yıllık zaman zarfında iki kat artış göstermiştir. Bu kaynakların yaklaşık olarak dörtte üçü enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındaki ArGe için kullanılmıştır.

Sayfa başına dön