Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 51F: Meslek Öğrenimi İçin Uyum Önlemi / Anpassungsmaßnahme Ausbildung

Artikel

Türkische Version

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00 €‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi.
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Özgeçmiş (CV)
 • Türkiye’de alınan mesleki eğitim ile ilgili belgeler
 • Yetkili merciden mesleki eğitimin eksik olduğuna ya da kısmen tanındığına dair bildiri. Yetkili mercilerin listesini Anetrekkennung in Deutschland adersinde bulabilirsiniz. Visa e-posta
 • Gerekli eğitim önleminin işletmede tamamlanabileceğine dair işletme tarafından düzenlenmiş bağlayıcı yazı
 • Bildiride belirtilen mesleki eğitim eksikliklerinin ne şekilde giderileceğini ve sizinle kimin ilgileneceğini gösteren işletme tarafından hazırlanmış meslek geliştirme eğitim planı.

  ⬜ Öngörülen maaş hakkında bilgi. Not: Sizin için geçerli olabilecek ücreti web sitemizde (https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise//2307308) bulabilirsiniz.

  ⬜ Maaşınız burada belirtilen brüt ücretin altındaysa, aradaki farkı kanıtlamanız gerekir. Bunu örneğin aradaki farkı bir bloke hesaba („Sperrkonto“, https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise//2307308#content_4) yatırarak yapabilirsiniz.
 • Mevcut ise, iş sözleşmesi veya meslek eğitimi sonrasında çalışacağınız yerden somut bir iş teklifi

Ø İşveren tarafından doldurulmuş ve imzalanmış „İş İlişkisi Beyanı“ („Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“) ve „İş İlişkisi Beyanı“ formunun ekindeki Ek A sayfasını da doldurun (https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-/2307308)

Ø Mesleki deneyim ibrazı, örn. çalışma belgesi, diploma, karne, barkodlu SGK hizmet dökümü

Ø İş sözleşmesinin başlangıç tarihine kadar geçerli sağlık sigortası

2. Aileniz ile birlikte seyahat edecekseniz, lütfen ayrıca aşağıda belirtilen belgeleri de yanınızda getiriniz:

Eşiniz için:

Ø


Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği („Formül B“, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)

Ø Eşinin yanına gidecek başvuru sahibinin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları (örneğin önceki evlilikleri, boşanmaları, çocukları, ebeveynleri, vatandaşlık statüsüne dair gelişmeleri) içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.

Ø Duruma göre: Eşlerin daha önceki evliliklerine dair, üzerinde kesinleşme ve apostil şerhi bulunan eksiksiz boşanma kararı ve Almanca tercümesi. Duruma göre Almanya’da alınan tanıma ve tenfiz kararı. Duruma göre Ölüm Kayıt Örneği („Formül C“).

Ø Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası

Ø Temel seviyede Almanca bilgisine sahip olduğunuza dair sertifika. En az „Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesinin“ A1 seviyesinde Almanca bilgisi gerekmektedir. A1 dil sertifikası yetkili bir kurum tarafından tanzim edilmiş olmalıdır. Türkiye’de Goethe-Enstitüsü’nün „Start Deutsch 1“ (www.goethe.de) ile Avusturya Dil Diploması (ÖSD) „Grundstufe Deutsch 1“ (www.osd.at) kabul edilmektedir. Dil sertifikasının aslı ibraz edilmelidir. Sertifikanın veriliş tarihi, başvuru sırasında 12 aydan eski olmamalıdır.

Aşağıda belirtilen istisnai durumlarda A1-Sertifikası ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak söz konusu istisnai durumun belgelenmesi gerekmektedir (örn. sağlık raporu). Vize prosedürüne dahil olan resmi merciler, bir istisnai bir durumun mevcut olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar.

1. Eşinizin Almanca konuşabildiği belli ise, yani başvuru esnasında görevlilerce fark edilecek kadar iyi Almanca biliyorsa,

2. Eşiniz yüksek okul mezunu ise ve istihdam ve uyum bakımından olumlu bir öngörü varsa veya geçici bir süre için aile birleşimi başvurusunda bulunulmaktaysa ya da İkamet Yasası´na göre daha evvel de ikamet izni alındıysa,

3. Bedensel, zihinsel veya ruhsal bir sağlık sorunu veya engelden dolayı eşiniz basit düzeyde Almanca dil eğitimi alamayacak durumdaysa,

4. Özel bazı durumlar nedeniyle eşinizin Almanya´ya gitmeden önce basit düzeyde Almanca öğrenmesi mümkün değilse veya koşullar çok ağır ise.

Çocuklarınız için:

Ø Uluslararası Doğum Kayıt Örneği („Formül A“, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)

Ø


Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Kindes („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit deutscher Übersetzung, die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.

Ø Anne baba boşanmış ise, apostil şerhi tatbik edilmiş velayet kararı ve Almanca tercümesi

Ø Anne babadan biri Türkiye’de kalacak ve velayet sahibi ise, çocuğunun daimi olarak Almanya’da kalmasına rıza gösterdiğine dair noter tasdikli muvafakatname ve Almanca tercümesi

Ø Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası

*******************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

Ø 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.

Ø Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.

Ø Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)

Ø 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Ø Lebenslauf (CV)

Ø Nachweise über türkische Berufsausbildung

Ø Defizitbescheid / Teil-Anerkennungsbescheid der für die Anerkennung der Berufsausbildung zuständigen Stelle, diese Stelle finden Sie unter www.anerkennung-in-deutschland.de

Ø Verbindliche Bestätigung des Betriebes, dass die Bildungsmaßnahme im Betrieb absolviert werden kann

Ø Weiterbildungsplan des Betriebes, der erkennen lässt, wer Sie betreut und wie die im Bescheid festgestellten Defizite ausgeglichen werden sollen
o Angaben zur geplanten Vergütung. Hinweis: Die für Sie maßgeblichen Beträge finden Sie auf unserer Website (https://tuerkei.diplo.de/trde/service/05-VisaEinreise/-/2306716). Sollte Ihr Lohn unter dem dort genannten Bruttobetrag liegen, müssen Sie die Differenz nachweisen, beispielsweise indem Sie den Differenzbetrag auf ein Sperrkonto (https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05-VisaEinreise/-/2306716#content_4) einzahlen.

Ø Falls vorhanden: Arbeitsvertrag oder konkretes Arbeitsplatzangebot für anschließende Tätigkeit

Ø Vom Arbeitgeber ausgefüllte und unterschriebene „Erklärung zum Beschäftigungsver-hältnis“ (https://tuerkei.diplo.de/tr-de/service/05VisaEinreise/-/2306716) mit Zusatzblatt A zur „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“ bitte ausfüllen

Ø Nachweise über bisherige berufliche Tätigkeit, z.B. Arbeitgeberbescheinigungen, Zeugnisse, SGK-Verlauf mit Barcode


Versicherung bis zum Beginn des Arbeitsvertrags

Für Ihren Ehepartner:


Ø Internationale Heiratsurkunde („Formül B“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)

Ø Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Ehepartners („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse (z.B. Vorehen, Scheidungen, Kinder, Eltern, staatsangehörigkeitsrechtliche Ereignisse) enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.

Ø Falls zutreffend: Vollständige Scheidungsurteile der letzten Ehe beider Ehegatten mit Rechtskraftvermerk, Apostille und mit Übersetzung auf Deutsch; falls zutreffend Anerkennung für den deutschen Rechtsbereich; internationale Sterbeurkunde („Formül C“)

Ø Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung

Ø


Nachweis über Grundkenntnisse der deutschen Sprache, mindestens Niveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Das A1-Sprachzertifikat muss von einem zertifizierten Anbieter ausgestellt sein. Dies sind in der Türkei das Goethe-Institut „Start Deutsch 1“ (www.goethe.de) und das Österreichische Sprachdiplom (ÖSD) „Grundstufe Deutsch 1“ (www.osd.at). Das Sprachzertifikat ist im Original vorzulegen. Die Ausstellung darf bei Antragstellung nicht länger als 12 Monate zurückliegen.

In folgenden Ausnahmefällen benötigen Sie kein A1-Sprachzertifikat. Die Ausnahmefälle sind aber durch entsprechende Unterlagen (z.B. ärztliche Atteste) nachzuweisen. Die im Visumverfahren beteiligten Behörden behalten sich eine Entscheidung über das Vorliegen einer Ausnahme vor.

1. Wenn die Deutschkenntnisse offenkundig sind, d.h. bei Antragstellung in der Visastelle auf Anhieb ersichtlich sind.

2. Wenn der nachziehende Ehepartner Hochschulabsolvent mit positiver Erwerbs- und Integrationsprognose ist, oder ein nur vorübergehender Ehegattennachzug beabsichtigt wird, oder bei nicht-erstmaliger Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem AufenthG.

3. Wenn der nachziehende Ehepartner wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, einfache Kenntnisse der deutschen Sprache nachzuweisen.

4. Wenn es dem nachziehenden Ehepartner auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles nicht möglich oder nicht zumutbar ist, vor der Einreise Bemühungen zum Erwerb einfacher Kenntnisse der deutschen Sprache zu unternehmen.

Für Ihre Kinder:

Ø Internationale Geburtsurkunde („Formül A“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)

Ø


Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Kindes („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit deutscher Übersetzung, die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.

Ø Falls zutreffend: gerichtliche Entscheidung zum Sorgerecht (z.B. im Scheidungsurteil) mit Apostille und Übersetzung auf Deutsch

Ø Wenn ein mitsorgeberechtigter Elternteil in der Türkei verbleibt: notariell beurkundete Einverständniserklärung zum dauerhaften Aufenthalt des Kindes in Deutschland mit Übersetzung auf Deutsch

Ø Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung

nach oben